ธนาคารขอให้ผู้สมัครอย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. ได้ และอย่าใช้วิธีการใดๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบเพราะ ธ.ก.ส. จะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอนและจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง ทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. อีกและหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. แล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
คำถามที่พบบ่อย
Q : ตามที่ประกาศรับสมัครงาน วันที่ 18 – 25 ม.ค. 2559 กำหนดอายุ ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร ถ้า ณ วันที่สมัคร 23 ม.ค. 2559 ดิฉันอายุ 30 ปี 2 เดือน จะสมัครได้หรือไม่คะ
A : ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ เนื่องจากอายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์มา 2 เดือนแล้ว ซึ่งธนาคารจะพิจารณานับอายุ ณ วันที่สมัครในระบบ ดังนั้นถ้าวันที่สมัครอายุเกิน 30 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถสมัครได้ค่ะ
Q : ถ้าไม่สมัครสอบผ่านเว็บไซต์ เราสามารถขอใบสมัครกรอกและส่งที่ ธ.กส. เลยได้หรือไม่คะ
A : ต้องสมัครผ่านทางระบบ online เท่านั้นค่ะ
Q : วุฒิ ป.ตรี จบทางด้านการเงิน แต่วุฒิ ป.โท จบด้านอื่น จะใช้วุฒิไหนในการสมัครงานคะ
A : ต้องใช้วุฒิ ป.ตรีค่ะ เพราะธนาคารจะพิจารณาเฉพาะวุฒิที่ตรงกับตำแหน่งงานที่สมัครเท่านั้นค่ะ
Q : วุฒิ ป.ตรีจบด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน แต่วุฒิ ป.โท จบด้านการเงิน สามารถใช้วุฒิ ป.โท สมัครได้หรือไม่คะ
A : สามารถใช้วุฒิ ป.โท สมัครได้ค่ะ
Q : วุฒิ ป.ตรี และวุฒิ ป.โท จบด้านการเงินทั้งคู่ จะใช้วุฒิไหนในการสมัครงานดีคะ
A : สามารถใช้วุฒิไหนก็ได้ค่ะ แต่เวลาบรรจุทั้งวุฒิป.ตรี และป.โทจะพิจารณาเป็นพนักงานระดับ 4 และให้ได้รับเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
Q : ดิฉันจบวุฒิ บธ.บ. สาขาวิชาการจัดการ แต่ในระบบรับสมัครไม่มีสาขาวิชาที่เรียนจบมา จึงเลือกเป็นสาขาการเงิน ในกรณีนี้ถ้าสอบผ่านข้อเขียนแล้ว จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกหรือไม่คะ
A : หากธนาคารตรวจคุณสมบัติของท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากประกาศรายชื่อผู้สอบทุกขั้นตอน หรือ ในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้วธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
Q : ฉันจบวุฒิ บธ.บ.ไม่ระบุสาขาวิชา แต่ขณะเรียน เรียนเอกทางด้านการเงิน และทางมหาวิทยาลัยสามารถออกหนังสือรับรองได้ว่าเรียน บธ.บ. เอกการเงินจริง จะสามารถสมัครได้หรือไม่คะ
A : สามารถสมัครได้ค่ะ ทั้งนี้หากสอบผ่านข้อเขียนแล้ว ในวันสัมภาษณ์จะต้องนำหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยมายืนยันด้วยว่าจบเอกการเงินจริง (กรณีมหาวิทยาลัยไม่ออกใบรับรองให้ ธนาคารจะพิจารณาจากปริญญาบัตร)
Q : ดิฉันเรียนจบครบหลักสูตรแล้ว แต่สภายังไม่อนุมัติวันจบการศึกษาให้ จะสามารถสมัครได้หรือไม่คะ
A : ไม่สามารถสมัครได้ค่ะ เพราะผู้ที่มีสิทธิ์สมัครสอบต้องจบการศึกษาก่อนวันที่ 25 ม.ค. 2559 หรือหากยังไม่ได้รับปริญญาบัตร แต่สภาอนุมัติจบการศึกษาภายในวันที่ 25 ม.ค. 2559 จึงจะสามารถสมัครได้
Q : หากมหาวิทยาลัยออกหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร แต่สภามหาวิทยาลัยยังไม่ได้ออกหนังสือรับรองอนุมัติจบการศึกษาให้ อย่างนี้สมัครได้หรือไม่คะ
A : ไม่สามารถสมัครได้ เพราะทางธนาคารถือว่าหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตร ยังไม่ถือว่าจบการศึกษา
Q : หากกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ไม่ตรงกับชื่อ-สกุลจริง ตามบัตรประชาชน จะสามารถทำการแก้ไขได้หรือไม่
A : ไม่สามารถแก้ไขได้ค่ะ ดังนั้นก่อนทำการยืนยันข้อมูลการสมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนทุกครั้ง
Q : หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติการรับสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างคะ
A : ติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก เบอร์โทรศัพท์ 02-558-6100 ต่อ 8331-2,8404,8334-6
Q : เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ เมื่อไหร่คะ
A : สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จค่ะ แต่จะชำระเงินที่ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ม.ค. 2559 จึงจะถือว่าการสมัครสอบเสร็จสมบูรณ์
Q : ดิฉันสามารถชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบผ่านทางธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ได้หรือไม่คะ
A : ไม่สามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารอื่นได้ จะต้องชำระผ่านทาง ธ.ก.ส. เพียงธนาคารเดียวเท่านั้นค่ะ
Q : ดิฉันชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบเรียบร้อยแล้ว จะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินแล้วได้เมื่อไหร่คะ
A : ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการชำระเงินได้ทางเว็บไซต์ http://www.baacapplicant.com ภายใน 3 วันทำการ หลังจากการชำระเงินค่ะ
Q : ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเมื่อไหร่คะ
A : ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ประมาณวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ http://www.baac.or.th หรือ http://www.baacapplicant.com และผู้สมัครจะต้องสั่งพิมพ์ใบสมัครลงในกระดาษ A4 พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าทดสอบที่สนามสอบที่ธนาคารกำหนด